Google MKB

Teknisk beskrivning

Situationsplaner planerad verksamhet

Sammanfattande processflöde vattenrening

Översiktlig ritning dagvatten

Översiktlig ritning vattenledningar

Miljökonsekvensbeskrivning

Bullerutredning

Dagvattenutredning

Utredning luftutsläpp

Utredning  miljökvalitetsnormer

Utredning naturvärdesinventering

Samrådsredogörelse

Preliminär riskanalys

Handlingsprogram

Redovisning föroreningar